REGULAMIN

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę w duchu katolickim dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z placówką.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona i usprawiedliwiona.

Z uwagi na wydawane śniadanie o godz. 8.30 należy dziecko przyprowadzać do tej godziny.

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu rozpoczynają się o godz. 8.45.

Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel nie ma prawa podawania lekarstw dzieciom.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym Dyrekcji Przedszkola.

Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola mogą podlegać ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do godz. 17:00 /od poniedziałku do piątku/. Od 1 września do 31 lipca.

W placówce realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić do 10. dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
– nieregularnego uiszczania odpłatności;
– Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu Przedszkola.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Rodzice w chwili odbioru dziecka biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie Przedszkola.

Z placu zabaw korzystają dzieci tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, zgodnie z regulaminem placu zabaw,

Rodzice powinni uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, zebraniach i spotkaniach organizowanych w przedszkolu, a także we Mszach Św. przedszkolnych, które odprawiane są w pobliskim kościele oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Duszy Chrystusowej w Gdańsku.