Rodzice

Najważniejsze informacje

Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA ZGROM. SIÓSTR NAJŚW. DUSZY CHRYSTUSA PANA „SOLARIS” W GDAŃSKU

 

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r.Nr 108 poz. 908 ze zm.).

 Cel procedury:

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola i momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

 

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Opis procedury:

I. Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali. Przed wejściem na salę należy zadzwonić dzwonkiem i czekać na przyjście nauczyciela, który odbierze dziecko.

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 9.00 lub w dowolnym czasie (tylko w sytuacji losowej), po uprzednim poinformowaniu nauczyciela o późniejszym przybyciu dziecka.

 

II. Odbieranie dzieci

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

3. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i Dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

5. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.

7. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.

8. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę.

10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

11. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

12. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

13. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

14. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

15. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

16. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

17. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

18. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

19. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:00.

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji przedszkole oraz osobę wcześniej upoważnioną do odbioru dziecka.

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia Dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 

IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2. Nauczycielka powiadamia Dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), Dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) Dyrektor może:

a) skontaktować się z osobami wcześniej upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

b) gdy nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem oraz z osobami wcześniej upoważnionymi do odbioru dziecka, Dyrektor może wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.

7. Po zdarzeniu Dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor powiadamia pisemnie policję lub terenowy ośrodek pomocy społecznej lub wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., Dyrektor powiadamia policję.

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA „SOLARIS W GDAŃSKU


1. Cele procedur:

- zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;
-zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;
- ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;
- dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

 

2. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.


3. Podstawa prawna:

- Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;
- Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z poen. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67;
- Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.).

4. Osoby podlegające procedurze:

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Przedszkola.

5.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.


Szczegółowy opis procedur

PROCEDURA I

Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

NAUCZYCIEL:

1. Powiadamia Dyrektora placówki.

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją Dyrektorowi przedszkola.

 

PROCEDURA II

Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

NAUCZYCIEL:

1. Nie wydaje dziecka.

2. Powiadamia o tym fakcie Dyrektora placówki.

3. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.

5. Wychowawca sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją Dyrektorowi przedszkola.

PROCEDURA III

Dotyczy przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy.

NAUCZYCIEL:

1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora przedszkola.

5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

 

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.

W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

 

PROCEDURA IV

Dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką przedszkola.

Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)

NAUCZYCIEL:

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej.

2. Zabezpiecza grupę.

3. Powiadamia Dyrektora placówki.

4. Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.

 

Podczas poważnego wypadku

NAUCZYCIEL:

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej, (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku).

2. Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór nauczyciela uczącego w najbliższej sali).

3. Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).

4. Powiadamia Dyrektora placówki.

5. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.

6. Sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 

Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców). Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.

 

PROCEDURA V

Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru.

NAUCZYCIEL:

1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.

2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.

3. Przyjmuje decyzję Dyrektora co do sposobu działania:

a) rejon zagrożony;

b) czas ewakuacji;

c) kierunek ewakuacji;

d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;

4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.

5. Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.

6. Wykonuje dalsze polecenia Dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.

 

Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.

7. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

– ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,

– zaalarmować straż pożarną,

– przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,

– przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).

 

PROCEDURA VI

Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali zajęć.

NAUCZYCIEL:

1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.

3. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 18°C).

4. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci.

5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.

6. Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

 

Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola.

Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

 

PERSONEL OBSŁUGOWY:

1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej.

 

PROCEDURA VII

Dotyczy wyjścia na teren przedszkolny.

NAUCZYCIEL:

1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.

2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

3. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę koncentrować tylko na dzieciach.

4. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

PERSONEL OBSŁUGOWY:

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

 

DZIECI:

Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

1. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

2. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

3. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

4. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.

 

RODZICE:

Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu grupy.

a) odbiór dziecka z przedszkola – ogrodu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

 

DYREKTOR:

Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

2. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

 

Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

Kolejność działań:

1. Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny.

2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.

3. Dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach.

4. Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.

5. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.

6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci.

7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy.

8. Obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje gdy zaistnieje konflikt.

9. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są wszystkie dzieci.

 

Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających:

Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Tryb wprowadzania zmian:

Zmiany w procedurze wprowadzane są przez Dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

PROCEDURA VIII

Dotyczy wycieczki przedszkolnej.

W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolny z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.

1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.

2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.

3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:

– stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;

– pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci;

– nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;

– w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:

NAUCZYCIEL:

1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia.

2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.

3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dzieckiem.

4. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki

i spacery.

5. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba dzieci, godzina wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela).

6. Przelicza stan osobowy dzieci.

7. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.

8. Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.

9. Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach wyznaczonych.

10. Podczas spaceru, pieszej wycieczki zawsze prowadzi dzieci prawą stroną chodnika.

11. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.

 

RODZICE:

1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.

2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać z

terenu przedszkola.

DZIECI:

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami .

3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki.

4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem przedszkola.

5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.

6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

PROCEDURA IX

Dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad ta osobą, w szczególności prosi o:

1) podanie celu wizyty,

2) nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,

3) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

4) po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

5) w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia Dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego Dyrektora, który powiadamia policję oraz firmę ochroniarską Security z którą Przedszkole ma podpisaną umowę.

 

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności Dyrektora.

2. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice

3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej -w karcie zapisu dziecka do przedszkola.

4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność Dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z Dyrektorem Przedszkola.

5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą , decyzję o trybie postępowania podejmuje Dyrektor Przedszkola.

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW
PRZEDSZKOLA SIÓSTR DUSZY CHRYSTUSOWEJ
"SOLARIS" w GDAŃSKU

z placu zabaw mogą korzystać dzieci pod opieką nauczycieli
wyłącznie w godzinach pracy przedszkola pn.-pt. 7.00-17.00

 

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli.

3. Z urządzeń rekreacyjnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Z urządzeń rekreacyjnych mogą korzystać dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

4. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczeń zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.

6. Po wejściu na teren placu zabaw rodzic/opiekun wita się z nauczycielem i przejmuje opiekę nad dzieckiem.

7. Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw bez obecności nauczyciela;

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym;

- niszczeniu sprzętu i urządzeń zabawowych;

- korzystania z urządzeń rekreacyjnych osobom powyżej 7. roku życia;

- zaśmiecania terenu;

- niszczenia zieleni;

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.;

- wprowadzania zwierząt.

 

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują Dzieci, Nauczycieli, Rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola.

Statut

ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne o Przedszkolu

§ 1

1. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana „Solaris” w Gdańsku.
2. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Może być także używana nazwa skrócona w brzmieniu: „Przedszkole Solaris”.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie.
4. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana „Solaris”
zwane w Statucie „Przedszkolem”, jest placówką niepubliczną, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
5. Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Brygidki 17,80-856 Gdańsk, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.
6. Przedszkole używa pieczątki o treści:

„Przedszkole Zgrom. Sióstr
Najśw. Duszy Chrystusa Pana
SOLARIS
ul. Brygidki 17, 80-856 Gdańsk
NIP 583-26-31-021, Regon 221776413 ”


§ 2

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gdańsku.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole, jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
2. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Wychowanie w Przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber.
4. Każdemu dziecku zapewnia się w Przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców; wychowanie w duchu braterstwa, pokoju i dobra.

§ 4

1. W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych,
z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

§ 5

1. Zadaniem Przedszkola jest:
1) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
2) sprawowanie opieki nad dzieckiem;
3) troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
2. Podstawowymi celami, pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w Przedszkolu są:
1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe;
2) stworzenie dziecku warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości” szkolnej;
3) pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie;
4) stworzenie dzieciom warunków umożliwiających zachowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
5) zapewnienie opieki dziecku odpowiednio do potrzeb i możliwości Przedszkola.
3. Ważnym celem Przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
4. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

§ 6

1. W miarę potrzeb i możliwości własnych, Przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.

§ 7

1. Podstawowe formy działalności opiekuńczo- dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i z zaburzeniami rozwojowymi;
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
5) spontaniczna działalność dzieci;
6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w budynku oraz poza Przedszkolem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
4. Stałą opiekę w oddziale dzieci 3-letnich pełni pomoc wychowawcza lub nauczyciel wspomagający.
5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela lub inny nauczyciel.

§ 9

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§10

1. Zadania wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej – wspólnocie;
4) budowanie systemu wartości.
2. Współpracę z rodzicami Przedszkole realizuje poprzez: 1) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z Dyrektorem Przedszkola oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka;
2) organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci;
3) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.

§ 11

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (lub w karcie zapisu do Przedszkola).

§ 12

1. Za zgodą rodziców w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m.in. rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego i inne.
2. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
3. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.

§ 13

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada budynek, w którym mieszczą się:
1) sale zajęć;
2) łazienki;
3) szatnię;
4) dostęp do kaplicy;
5) gabinet dyrektora.
2. Przedszkole posiada także:
1) place zabaw;
2) kuchnię;
3) magazyny itp.


ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola

§ 14

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna.
2. Zadania Przedstawiciela Organu Prowadzącego:
a) powołuje Dyrektora Przedszkola,
b) jest organem odwoławczym od decyzji Dyrektora Przedszkola.

§ 15

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego Przedszkola, wyznaczony przez Organ Prowadzący.

§ 16

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:
1) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną Przedszkola, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci;
2) opracowuje na każdy rok szkolny, program wychowawczo - dydaktyczny Przedszkola wykorzystując wyniki z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej;
3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej Przedszkola.
3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.
1) prowadzi hospitacje i obserwacje zajęć, dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.
6. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne .

§ 17

1. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.

§ 18

1. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki;
2) sporządza arkusz organizacyjny Przedszkola;
3) wraz z nauczycielami opracowuje plany wychowawczo – dydaktyczne Przedszkola.

§ 19

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola.
2. Stwarza w Przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 20

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

§ 21

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Organu Prowadzącego Przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 22

1. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Przedszkola.

§ 23

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 24

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i przedstawia do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu.

§ 25

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 26

1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 27

1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja działalności Przedszkola

§ 28

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.

§ 29

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

§ 30

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego .
2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programu wychowania przedszkolnego.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi wieku 2,5 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 31

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 32

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników Przedszkola;
3) kwalifikacje nauczycieli;
4) podział na stopnie awansu nauczycieli.

§ 33

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 34

1. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora. Trwa on 10 godzin od 7.00 do 17.00.
2. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani w indywidualnych kontaktach, stronę internetową lub poprzez tablicę ogłoszeń dla rodziców.

§ 35

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach przedpołudniowych.
1) Na wniosek rodziców, 5 godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach ok. 1 godziny.

ROZDZIAŁ V
Zasady odpłatności


§ 36

1. Opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu , tak zwana „opłata stała”, ustala Organ Prowadzący.
2. Opłaty te nie podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w Przedszkolu, ale w uzasadnionych przypadkach, decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor.
3. Rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za Przedszkole.
4. Wszystkich obowiązuje wpisowe w momencie zapisu dziecka do Przedszkola . Jego wysokość ustala Organ Prowadzący, może ona ulegać zmianie w kolejnych latach. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. Obowiązują opłaty za okres wakacyjny w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący. Nie dotyczą one dzieci kończących pobyt w Przedszkolu.

§ 37

1. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.
2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
3. Koszty wyżywienia dziecka, w pełni pokrywane są przez rodziców.
4. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi lub nauczycielowi, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.

§ 38

1. Termin i sposób wnoszenia opłat za Przedszkole ustala Dyrektor.

§ 39

1. Z wyżywienia w Przedszkolu, na zasadach ustalonych przez Dyrektora, mogą korzystać pracownicy Przedszkola.


ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 40

1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 41

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową;
4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci, prace plastyczne, ćwiczenia w książeczkach.
3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość m.in.:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;
6) w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę gotowości szkolnej.

1. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;
2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka stosując zasadę stopniowania trudności.
2. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręczniki spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
1) procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.
4. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:
1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w Przedszkolu;
2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
3) aktywny udział w naradach Rady Pedagogicznej;
4) samokształcenie;
5) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

§ 42

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy Przedszkola, w szczególności organizują:
1) zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
2) zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku;
3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne, w miarę potrzeb;
4) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku;
5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg kalendarium uroczystości;
6) „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco;
7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi.
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i Przedszkola.

§ 43

1. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobro osobiste dziecka i jego rodziców.

§ 44

1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
2) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
4) pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek :
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) zapewnienia dzieciom objętym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego regularnego uczęszczania na zajęcia;
3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

§ 45

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, m.in.:
1) za zgodą rodziców sporządza pisemną opinię o dziecku kierowanym do badań;
2) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;
3) realizuje wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:
1) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
2) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;
3) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;
4) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

§ 46

1. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:
1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu;
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
3) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
2. Do obowiązków pracowników Przedszkola należy:
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Przedszkola,
2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych;
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
4) przestrzeganie dyscypliny pracy;
5) dbanie o zabezpieczenie mienia Przedszkola przed kradzieżą.
3. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji placówki.
4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

§ 47

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie umowy – zlecenia.
3. Nauczyciele mają prawo do realizacji ścieżki awansu zawodowego.

§ 48

1. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki dzieci

§ 49

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w budynku oraz wszystkich zajęć organizowanych poza Przedszkolem:
1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w Przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
3) stwarza atmosferę akceptacji;
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.


§ 50

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.
2. Dziecko ma prawo do:
1) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
2) akceptacji takim jakie jest;
3) własnego tempa rozwoju;
4) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
5) zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
6) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;
7) zdrowego i smacznego jedzenia.

§ 51

1. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) szanowania wytworów innych dzieci;
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.

§ 52

1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w Przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień;
2) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym;
3) gdy rodzice/opiekunowie dziecka działają na szkodę Przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII
Rodzice

§ 53

1. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem realizowanym w Przedszkolu;
2) znajomości zadań wynikających z planu pracy Przedszkola i miesięcznych planów pracy w danym oddziale;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz metod udzielania dziecku pomocy;
4) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie Statutu Przedszkola, regulaminów oraz procedur;
2) przyprowadzania do Przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej;
3) współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużania oddziaływań wychowawczych w celu ujednolicenia kierunku wychowania;
4) przyprowadzanie do sali przedszkolnej i punktualne odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną – na piśmie – osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 10 dni obowiązuje rodziców przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na kontakty z rówieśnikami;
7) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

ROZDZIAŁ IX
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola


§ 54

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii Przedszkola.
2. Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku szkolnego wg. kolejności zgłoszeń. Karta zapisu dziecka ma być złożona przez rodziców w kancelarii Przedszkola w terminie do 30 kwietnia tego roku w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną.
3. Ze względów organizacyjnych Przedszkole nie uwzględnia rekrutacji dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.
4. Mogą być tworzone listy rezerwowe.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 55

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Podmiot Prowadzący.
2. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z dotacji oświatowej przekazywanej przez JST i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
Dotacja, przekazywana na konto Przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
3. Prowadzenie Przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.

Program wychowawczy

Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Zgrom. Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana „Solaris” w Gdańsku

 

DANE PRZEDSZKOLA

 

- Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA „SOLARIS”
- Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku będącym własnością Zgromadzenia przy ul. Brygidki 17 w Gdańsku.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z siedzibą w Krakowie przy ul. M.Tajber 1.
- Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki.
- Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz o przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

- Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
- Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.
- Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
- Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
- Organizacja i opieka nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat.
- Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

 


PRZEDSZKOLE REALIZUJE POWYŻSZE CELE I ZADANIA POPRZEZ

Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecięcego i jego potrzeb rozwojowych:

- Zapewnienie opieki w atmosferze akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa
- Kształtowanie właściwego obrazu Boga
- Wdrażanie do codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa co najmniej raz w miesiącu we Mszy św.
- Wychowywanie do miłości Boga i Matki Najświętszej
- Pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jako dar od Boga
- Wyrabianie szacunku wobec siebie i drugiego człowieka
- Uczy miłości do Ojczyzny
- Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska
- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokojenia
- Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
- Rozwijanie wrażliwości moralnej
- Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej.
- Wspieranie dziecka uzdolnionego
- Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
- Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 


WYCHOWANIE I OPIEKA W PRZEDSZKOLU OPARTE SĄ NA ZASADACH PERSONALIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO; każde dziecko ma prawo do:

- Akceptacji takim jakim jest
- Życzliwego traktowania
- Zapewnienia mu higieny pracy umysłowej
- Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
- Ochrony i poszanowania godności osobistej
- Poszanowania własności osobistej
- Partnerskiej rozmowy na każdy temat
- Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
- Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
- Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

 


ZASOBY LUDZKIE

- wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
- zespół specjalistów: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel tańca, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego.

 


ZASOBY MATERIALNE

- sale wyposażone w różne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
- plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci i wyposażony w sprzęt terenowy

 


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich możliwości jest:

- Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
- W swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością, jaką jest Bóg i wybiera dobro innych
- Dąży do wolności zna i akceptuje swoją wartość jako osoby
- Rozwija swoje dary i talenty
- Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną
- Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
- Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący

 


IDEAŁ WYCHOWAWCY

Nauczyciel w naszym przedszkolu:

- Jest osobą kierującą się w życiu wartościami chrześcijańskimi, jest otwarty, dobry, prawy, uczciwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny i twórczy
- Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą i konsekwentną w swoim działaniu
- Jest kompetentny wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi
- Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach
- Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.
- Wspiera dziecko w momentach trudnych i sukcesach.

 


TWORZENIE DOBREGO KLIMATU I TROSKA O KULTURĘ

Pracownicy przedszkola:

- Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na środowisko wychowawczo-dydaktyczne placówki
- Utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci
- Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej
- Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

 


Kodeks przedszkolaka:

Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
Szanuję cudzą własność.
Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować, i tego samego oczekuję od innych.
Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
Próbuję samodzielnie rozwiązać sytuację problemową, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
Stosuję formy grzecznościowe; proszę, dziękuję, przepraszam.
Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.


Systemy motywacji stosowane w przedszkolu

System motywowania dzieci.

- Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
- Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków .
- Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
- Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
- Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

System nagradzania dzieci.

- Pochwała w obecności innych dzieci.
- Pochwała dla rodziców.
- Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
- Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.

System konsekwencji.

- Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
- Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
- Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.
- Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.
- Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

 

 System diagnozowania osiągnięć dzieci

- Przeprowadzenie diagnozy wstępnej
- Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
- Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
- Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
- Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
- Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
- Teczek prac, kart pracy i innych dokumentów
- Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
- Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
- Rozmów


Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- Ankiet
- Rozmów z nauczycielami, rodzicami
- Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
- Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
- Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

  

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

- Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
- Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
- Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
- Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
- Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
- Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 


SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

- Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
- Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej
- Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
- Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców: warsztaty dla rodziców
- Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka


Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

- Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
- Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, władzami samorządowymi itp.
- Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym

Opłaty

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

WPISOWE - 300 zł

Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierane jest jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 300 zł.

OPŁATA STAŁA - 270 zł miesięcznie

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE - 10 zł, w tym śniadanie, obiad, podwieczorek - przygotowane we własnej kuchni.

PŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE (podane opłaty są opłatami miesięcznymi):

- rytmika 2x w tygodniu- 16 zł

- taniec towarzyski 1x w tygodniu- 32 zł

- gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu- 30 zł

-szachy- 1x w tygodniu- 50 zł

-zumba dla Rodziców

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

- język angielski 5x w tygodniu

- zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia artystyczno-plastyczne 5x w tygodniu

-gimnastyka ogólnorozwojowa

OPŁATA ZA DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2018 r.- 25 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu (opłata wraz z wyżywieniem)


OPŁATY UISZCZAMY DO 10. DNIA MIESIĄCA:

NA KONTO PRZEDSZKOLA: TRANSAKCJA OPISANA IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ORAZ TYTUŁEM WPŁATY:

nr konta bankowego : 24 1160 2202 0000 0000 5163 5606


LUB W KACELARII PRZEDSZKOLNEJ.