Przedszkole

Najważniejsze informacje

Plan dnia

7.00 - 8.30 - Przyprowadzanie dzieci do przedszkola; zabawy swobodne

8.00 - Śpiew, modlitwa poranna

8.30 - Gimnastyka poranna

8.40 - Śniadanie, czynności higieniczne

9.00 - Zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową

9.45 - Zajęcia plastyczne

10.45 - Zabawy na podwórku, wycieczki, spacery

11.45 - Obiad, czynności higieniczne

12.15 - Leżakowanie (3 latki)

12.15 - Zajęcia dydaktyczne (4, 5, 6-latki)

zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe, spotkanie z Biblią

14.15 - Podwieczorek, czynności higieniczne

14.30 - 17.00 - Zabawy swobodne, wspólne czytanie bajek,

praca indywidualna z dzieckiem, odbieranie dzieci.

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzniu danych osobowych w Przedszkolu Zgom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana "Solaris".

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIR DANYCH) informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy chrystusa PAna "Solaris" w Gdańsku z siedzibą przy ul. Brygidki 17.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktować się z dyrektorem przedszkola:

e-mail: przedszkole.solaris.zdch@gmail.com

Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacja umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko intytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie mozliwe.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych w czasie trwania umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych z Przedszkolem Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana "Solaris".

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarznie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Pdanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.przedszkole-solaris.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych osobowych pobieranych od Użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Przedszkola Solaris www.przedszkole-solaris.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Przedszkole Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana "Solaris".

3. W trosce o bezpieczeństwo zbieranych danych przez serwis www.przedszkole-solaris.pl opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wynika to z celu funkcjonowania serwisu.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)poprzez gromadzenie pików "cookies".

6.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikająym z funkcji konkretnego  formularza.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.Osoba ta ma równiez prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, n aktóre możwe wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informowac w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezaleznie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie ątpiwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji- nasze dane znaleźć można w zakładce- KONTAKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę w duchu katolickim dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz podpisanie umowy z placówką.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona i usprawiedliwiona.

Z uwagi na wydawane śniadanie o godz. 8.40 należy dziecko przyprowadzać do tej godziny.

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu rozoczynają się o godz. 9.00.

Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel nie ma prawa podawania lekarstw dzieciom.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym Dyrekcji Przedszkola.

Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do godz. 17:00 /od poniedziałku do piątku/. Od 1 września do 31 lipca.

W placówce realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić do 10. dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
- nieregularnego uiszczania odpłatności;
- Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu Przedszkola.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Rodzice w chwili odbioru dziecka biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie Przedszkola.

Z placu zabaw korzystają dzieci tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, zgodnie z regulaminem placu zabaw,

Rodzice mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, zebraniach i spotkaniach organizowanych w przedszkolu, a także we Mszach Św. przedszkolnych, które odprawiane są w kościele Św. Brygidy oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Duszy Chrystusowej w Gdańsku.

Kalendarz uroczystości

WRZESIEŃ
Dzień kiszonego ogórka
Piknik ogórkowy                                                                                                                  Dzień przedszkolaka                                                                                                            Wycieczka do Warszawy

PAŹDZIERNIK
Dzień Nauczyciela (bajka dla dzieci w wykonaniu nauczycieli)
Konkurs różańcowy
Pasowanie na starszaka w grupie 5-latków
Bal Aniołków

LISTOPAD
Dzień postaci z bajek
Dzień zwierząt leśnych

GRUDZIEŃ
Wizyta św. Mikołaja
Spotkanie opłatkowe i Jasełka

STYCZEŃ
Dzień Babci i Dziadka
Ferie zimowe

LUTY
Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców
Tydzień regionalny

MARZEC
Konkurs recytatorski                                                                                                                  Dzień wiosennych kwiatów                                                                                                 

KWIECIEŃ
Warsztaty wiekanocne połączone z życzeniami                                                                                    Dzień książeczki dla dzieci                                                                                                       

MAJ
Dzień Mamy i Taty                                                                                                               Dzień sportu                                                                                                                  Wycieczka do ZOO

CZERWIEC
Dzień Dziecka
Festyn rodzinny, bajka w wykonaniu rodziców
Zielone przedszkole
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego starszaków

W CIĄGU ROKU
Wyjścia do kina, teatru, muzeum
Przedstawienia teatralne w przedszkolu
Urodziny Dzieci
Imieniny Nauczycieli
Warsztaty z udziałem Rodziców                                                                                                   Zielone noce w Przedszkolu dla starszych grup, wycieczki

O przedszkolu

 

 

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU:

PRZEDSZKOLE "SOLARIS" ZOSTAŁO ZAŁOŻONE PRZEZ ZGROMADZNIE SIÓSTR
NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA 30 IV 1946 ROKU.

OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONE JEST PRZEZ SIOSTRY. W PIERWSZYCH LATACH FUNKCJONOWAŁO JAKO OCHRONKA. SIOSTRY GROMADZIŁY W SWOIM DOMU DZIECI Z WIELU RODZIN.

W 1953 ROKU PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE. POMIMO LICZNYCH STARAŃ SIÓSTR PLACÓWKA NIE MOGŁA BYĆ PROWADZONA OFICJALNIE. ODPOWIADAJĄC NA USILNE PROŚBY OKOLICZNYCH RODZIN SIOSTRY ZACZĘŁY PRYWATNIE PRZYJMOWAĆ POD SWOJĄ OPIEKĘ DZIECI. W TEN SPOSÓB POWSTAŁO "MAŁE DOMOWE PRZEDSZKOLE".

DOPIERO 3 VI 1992r. PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WPISANE PRZEZ KURATORA OŚWIATY DO EWIDENCJI PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH. FUNKCJONUJE DO DZISIAJ POD NAZWĄ: PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA "SOLARIS".

* NASZE PRZEDSZKOLE JEST POŁOŻONE W SAMYM CENTRUM GDAŃSKA  W ZACISZNYM I KLIMATYCZNYM MIEJSCU.

* JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM.

* ZWRACAMY UWAGĘ NA WYCHOWANIE DZIECI ZGODNIE Z INTEGRALNĄ KONCEPCJĄ OSOBY LUDZKIEJ, JEJ WOLNOŚCIĄ I GODNOŚCIĄ W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM.

* PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT.

* DZIECI SĄ PRZYJMOWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ PRZEZ CAŁY ROK.

* W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJE DOMOWA KUCHNIA.

* DO KAŻDEJ GRUPY UCZĘSZCZA OK 20 DZIECI.

* PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 LIPCA, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 6.45 DO 17.00.

ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISU I ZŁOŻYĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z JEDNORAZOWĄ BEZZWROTNĄ OPŁATĄ WPISOWĄ.

KARTY ZAPISU MOŻNA ODBIERAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY!

Wyprawka przedszkolaka

* Kołderka, koc, poduszka (dzieci śpiące 2,5 i 3-latki) w podpisanej torbie!!!

* Buty na zmianę, kalosze.

* Podpisany worek z ubraniami zapasowymi ( bielizna, rajstopy, skarpety, bluzeczki, spodnie, spódniczka).

* Ciepła bluza.

* Podpisana szczotka i pasta do zębów.

* 100 koszulek do segregatora.

Kalendarium

ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020

 

2 września (poniedziałek) – początek zajęć

30 czerwca (wtorek) – ostatni dzień zajęć

1.07-31.07.2020 - dyżur wakacyjny

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ (przedszkole zamknięte)

1.11.2019: Święto Wszystkich Świętych - piątek

11.11.2019: Narodowe Święto Niepodległości

24.12.- 26.12.2019: Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

27.12.2019: piątek 

31.12.2019: Sylwester

1.01.2019: Nowy Rok

6.01.2020:święto Trzech Króli (Objwienie Pańskie)

10.04.2020: Wielki Piątek

13.04.2020: Poniedziałek Wielkanocny

1.05.2020: Święto Pracy

11.06.2020: Boże Ciało – czwartek

12.06.2020: piątek po Bożym Ciele

 

DNI DYŻURU PRZEDSZKOLA /powyżej 10 zgłoszeń/

23.12.2019 (poniedziałek)

30.12.2019(poniedziałek)

2.01-3.01.2020

13.01- 24.01.2020: ferie zimowe

29-30.04.2019

9.04.2020: Wielki Czwartek - przedszkole czynne do godz. 15.00

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

 

 

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA SOLARIS!

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZYNA SIĘ 03.02.2020

ZAPRASZAMY!    

PRZYJMUJEMY DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT.

PRZYJMUJEMY DZIECI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

PO WYPEŁNIENIU KARTY ZAPISU ORAZ UISZCZENIU JEDNORAZOWEJ BEZZWROTNEJ OPŁATY WPISOWEJ DZIECKO ZOSTAJE WPISANE NA LISTĘ DZIECI.

DO KAŻDEJ GRUPY UCZĘSZCZA OK. 20 DZIECI.

KARTY ZAPISU ODBIERAMY I SKŁADAMY W KANCELARII PRZEDSZKOLNEJ:
WTOREK- 15.00- 16.00
ŚRODA- 15.00-17.00
CZWARTEK- 8.00-8.30

Przedszkole - 58 301 19 88
Dyrekcja - 511 978 365

Zajęcia

ZAJĘCIA DODATKOWE:

* RYTMIKA 2x w tygodniu

* GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1x w tygodniu 

* JĘZYK ANGIELSKI 5x w tygodniu

* RELIGIA 1x w tygodniu

* TANIEC TOWARZYSKI 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE GRUPOWE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE INDYWIDUALNE 1x w tygodniu

* ZAJĘCIA SZACHOWE 1x w tygodniu

*TANIEC LUDOWY 1x w tygodniu


CODZIENNIE:

* ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

* ZAJĘCIA PLASTYCZNE I TECHNICZNE

* ŚPIEW

* ZAJĘCIA MUZYCZNE I TANECZNE

* CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

* ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

* ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, ZDROWOTNE I RUCHOWE

* ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I WYRÓWNAWCZE

* ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

* SPACERY

* ZAJĘCIA TEATRALNE

* EDUKACJA MATEMATYCZNA

* EDUKACJA PRZYRODNICZA

* EDUKACJA JĘZYKOWA (przygotowanie do nauki czytania i pisania)